Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
93
Tuần này:
448
Tháng này:
2076
Tất cả:
47149

Thủ tục hỗ trợ người đi lao động nước ngoài theo quyết định của HĐND tỉnh

Ngày 10/07/2018 00:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CẨM THUĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 761 /UBND-LĐTBXH
V/v: thực hiện chính sách khuyến Cẩm Thuỷ, ngày 5 tháng 7 năm 2018
khích hỗ trợ người lao động đi làm
việc có thời hạn ở nước ngoài theo
Nghị quyết 45/2016/HĐND
ngày 08/12/2016 của
Hội đồng
nhân dân tỉnh


Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Thực hiện công văn số 1534/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/6/2018 của Sở Lao động - TBXH về việc thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết 45/2016/HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ đề nghị UBND các xã thực hiện một số nội dung sau:

Ngoài các hồ sơ đã quy định tại Công văn số 2691/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15/8/2017 của Sở Lao động - TBXH mà các xã, thị trấn đã và đang thực hiện lập hồ sơ để hỗ trợ cho người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết 45/2016/HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh, các xã thị trấn bổ sung thêm: Giấy xác nhận của chính quyền địa phương chứng minh người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài lần đầu (theo mẫu gửi kèm).

UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người lao động và nhân dân biết để thực hiện.

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã thị trấn khi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phải kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi duyệt với UBND huyện (qua phòng Lao động-TBXH) thẩm định và tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định phê duyệt.


Nơi nhận: TM.ỦYBANNHÂNDÂN KT.CHỦTỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

- 20 xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH .

Trần Đức HùngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI LẦN ĐẦU

Họ và tên:...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................

Nguyên quán:.........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................

................................................................................................................................

Đi làm việc có thời hạn tại:................................................... Lần đầu.

Theo hợp đồng số, ngày.........................................................................................

Tên doanh nghiệp ( tổ chức, đơn vị sự nghiệp) đưa đi:......................................... Tôi xin cam kết lời khai trên là đunghs sự thật.

.......... ngày tháng năm 201

Người đề nghị xác nhận

(ký ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã

Xác nhận ông (bà).....................................................có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc đối tượng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài lần đầu trong danh sách do xã quản lý.

Chủ tịch UBND xã, thị trấn

Thủ tục hỗ trợ người đi lao động nước ngoài theo quyết định của HĐND tỉnh

Đăng lúc: 10/07/2018 00:00:00 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CẨM THUĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 761 /UBND-LĐTBXH
V/v: thực hiện chính sách khuyến Cẩm Thuỷ, ngày 5 tháng 7 năm 2018
khích hỗ trợ người lao động đi làm
việc có thời hạn ở nước ngoài theo
Nghị quyết 45/2016/HĐND
ngày 08/12/2016 của
Hội đồng
nhân dân tỉnh


Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Thực hiện công văn số 1534/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/6/2018 của Sở Lao động - TBXH về việc thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết 45/2016/HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ đề nghị UBND các xã thực hiện một số nội dung sau:

Ngoài các hồ sơ đã quy định tại Công văn số 2691/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15/8/2017 của Sở Lao động - TBXH mà các xã, thị trấn đã và đang thực hiện lập hồ sơ để hỗ trợ cho người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết 45/2016/HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh, các xã thị trấn bổ sung thêm: Giấy xác nhận của chính quyền địa phương chứng minh người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài lần đầu (theo mẫu gửi kèm).

UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người lao động và nhân dân biết để thực hiện.

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã thị trấn khi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phải kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi duyệt với UBND huyện (qua phòng Lao động-TBXH) thẩm định và tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định phê duyệt.


Nơi nhận: TM.ỦYBANNHÂNDÂN KT.CHỦTỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

- 20 xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH .

Trần Đức HùngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI LẦN ĐẦU

Họ và tên:...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................

Nguyên quán:.........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................

................................................................................................................................

Đi làm việc có thời hạn tại:................................................... Lần đầu.

Theo hợp đồng số, ngày.........................................................................................

Tên doanh nghiệp ( tổ chức, đơn vị sự nghiệp) đưa đi:......................................... Tôi xin cam kết lời khai trên là đunghs sự thật.

.......... ngày tháng năm 201

Người đề nghị xác nhận

(ký ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã

Xác nhận ông (bà).....................................................có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc đối tượng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài lần đầu trong danh sách do xã quản lý.

Chủ tịch UBND xã, thị trấn