Truy cập

Hôm nay:
165
Hôm qua:
93
Tuần này:
462
Tháng này:
2090
Tất cả:
47163

TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Ngày 07/11/2018 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM BÌNH

Bài tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

trên địa bàn nhân dịp “ ngày pháp luật Việt Nam” năm 2018

45675772_474859452922001_4607115533274316800_n.jpg

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn luôn được UBND xã, Hội đồng PHGDPL xã, các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2018, Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND xã Cẩm Bình về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua, Kế hoạch số ...../KH-UBND ngày 18/9/2017 về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018.

45575084_250154108988551_8062836908146819072_n.jpg

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 40 quốc gia tổ chức "Ngày Pháp luật" hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội hằng năm để kỷ niệm ngày ký, ban hành Hiến pháp của nước mình. Ở nước ta, theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thì: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.” Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày pháp luật vì vào ngày này cách đây 67 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - Hiến pháp năm 1946. Đây là một sự kiện chính trị-pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước ta. Chính vì vậy, ý nghĩa của Ngày Pháp luật trước hết là nhằm thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.
Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Luật phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành, cũng là năm đầu tiên, ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và được tổ chức thống nhất trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị-pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi), bản Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, Ngày Pháp luật năm nay 2018 càng có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đồng thời là tiền đề, là cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm,hiệu quả thiết thực hơn.
Theo kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 2018 thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 của huyện Cẩm Thủy , UBND xã Cẩm Bình thực hiện kế hoạch theo chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 là: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp , pháp luật mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ngày Pháp luật năm 2018 được triển khai trong hai tháng(từ ngày 1/10 đến 30/11/2017, cao điểm vào tuần lễ ngày 05/11/2018 đến 11/011/2018). Nội dung Ngày Pháp luật năm 2018 tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (9/11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và những quan điểm phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đào, các vấn đề liên quan đến hòa bình , ổn định , an ninh , an toàn tự do hằng hải và hàng không ở biển đông, pháp luật về phòng chống tham nhung về an toàn giao thông , vệ sinh an toàn thực phẩm về đất đai và môi trường về bình đẳng giới , về giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị địa phương .trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật Nhà nước. UBND xã cũng yêu cầu,năm 2018, việc thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" các cơ quan trên địa bàn xã, các ban ngành đoàn thể quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành, Để Ngày Pháp luật năm 2017 đem lại hiệu quả thiết thực.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ UBND xã đã triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm mục đích: “Đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn , góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng công tác chuyên môn, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tinh thần thượng tôn luật pháp”.
Theo đó, kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật được triển khai đến toàn thể cán bộ và nhân viên trên địa bàn xã . Bên cạnh việc thực hiện những nội dung như hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09/11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, những quan điểm, Trong đó, tập trung đánh giá về việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn công tác xem xét , hòa giải các vụ việc trong thôn xóm, gữi vững ANTT trên địa bàn từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp biểu dương, khen thưởng, viết bài, đưa tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mục đích làm cho pháp luật thực sự đi sâu vào cuộc sống, tôn vinh tinh thần thượng tôn pháp luật, làm cho ngày nào cũng là Ngày Pháp luật.

45713836_2093888467343087_3710618192012378112_n.jpg

45565676_1378057128998249_7023442830966128640_n.jpg

45721203_976369982568696_4129207457027194880_n.jpg Nguyễn Xuân Chiến

TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Đăng lúc: 07/11/2018 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM BÌNH

Bài tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

trên địa bàn nhân dịp “ ngày pháp luật Việt Nam” năm 2018

45675772_474859452922001_4607115533274316800_n.jpg

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn luôn được UBND xã, Hội đồng PHGDPL xã, các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2018, Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND xã Cẩm Bình về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua, Kế hoạch số ...../KH-UBND ngày 18/9/2017 về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018.

45575084_250154108988551_8062836908146819072_n.jpg

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 40 quốc gia tổ chức "Ngày Pháp luật" hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội hằng năm để kỷ niệm ngày ký, ban hành Hiến pháp của nước mình. Ở nước ta, theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thì: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.” Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày pháp luật vì vào ngày này cách đây 67 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - Hiến pháp năm 1946. Đây là một sự kiện chính trị-pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước ta. Chính vì vậy, ý nghĩa của Ngày Pháp luật trước hết là nhằm thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.
Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Luật phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành, cũng là năm đầu tiên, ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và được tổ chức thống nhất trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị-pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi), bản Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, Ngày Pháp luật năm nay 2018 càng có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đồng thời là tiền đề, là cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm,hiệu quả thiết thực hơn.
Theo kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 2018 thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 của huyện Cẩm Thủy , UBND xã Cẩm Bình thực hiện kế hoạch theo chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 là: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp , pháp luật mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ngày Pháp luật năm 2018 được triển khai trong hai tháng(từ ngày 1/10 đến 30/11/2017, cao điểm vào tuần lễ ngày 05/11/2018 đến 11/011/2018). Nội dung Ngày Pháp luật năm 2018 tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (9/11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và những quan điểm phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đào, các vấn đề liên quan đến hòa bình , ổn định , an ninh , an toàn tự do hằng hải và hàng không ở biển đông, pháp luật về phòng chống tham nhung về an toàn giao thông , vệ sinh an toàn thực phẩm về đất đai và môi trường về bình đẳng giới , về giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị địa phương .trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật Nhà nước. UBND xã cũng yêu cầu,năm 2018, việc thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" các cơ quan trên địa bàn xã, các ban ngành đoàn thể quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành, Để Ngày Pháp luật năm 2017 đem lại hiệu quả thiết thực.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ UBND xã đã triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm mục đích: “Đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn , góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng công tác chuyên môn, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tinh thần thượng tôn luật pháp”.
Theo đó, kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật được triển khai đến toàn thể cán bộ và nhân viên trên địa bàn xã . Bên cạnh việc thực hiện những nội dung như hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09/11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, những quan điểm, Trong đó, tập trung đánh giá về việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn công tác xem xét , hòa giải các vụ việc trong thôn xóm, gữi vững ANTT trên địa bàn từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp biểu dương, khen thưởng, viết bài, đưa tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mục đích làm cho pháp luật thực sự đi sâu vào cuộc sống, tôn vinh tinh thần thượng tôn pháp luật, làm cho ngày nào cũng là Ngày Pháp luật.

45713836_2093888467343087_3710618192012378112_n.jpg

45565676_1378057128998249_7023442830966128640_n.jpg

45721203_976369982568696_4129207457027194880_n.jpg Nguyễn Xuân Chiến