Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo 35 xã Cẩm Bình

Ngày 05/07/2023 00:00:00

Sáng ngày 5/7/2023, Ban Chỉ đạo 35 xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí: Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đ/c Phó ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo 35 xã Cẩm Bình đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng. Thường xuyên nắm diễn biến tình hình địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hạnh - Trưởng ban chỉ đạo 35 xã yêu cầu trong thời gian tới Ban chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Chủ động công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để phát sinh thành ''điểm nóng'' để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng, chống phá. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo viết bài, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội.

Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo 35 xã Cẩm Bình

Đăng lúc: 05/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 5/7/2023, Ban Chỉ đạo 35 xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí: Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đ/c Phó ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo 35 xã Cẩm Bình đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng. Thường xuyên nắm diễn biến tình hình địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hạnh - Trưởng ban chỉ đạo 35 xã yêu cầu trong thời gian tới Ban chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Chủ động công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để phát sinh thành ''điểm nóng'' để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng, chống phá. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo viết bài, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội.