Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

TUYÊN TRUYỀN PBGDPL TẠI THÔN TÔ

Ngày 07/11/2023 00:00:00

Thc hin kế hoch s 121/KH-UBND ngày 18/10/2023 ca UBND xã Cm Bình v tuyên truyn ph biến, giáo dc pháp lut, tr giúp pháp lý lưu động ti các thôn trên địa bàn xã Cm Bình năm 2023.
z4856602345945_99290581e012d65f59210260ef22687e.jpg

Sáng ngày 07/11/2023, UBND xã t chc tuyên truyn ph biến, giáo dc, tr giúp pháp lý ti thôn Tô.

D hi nghđại din lãnh đạo Bo him xã hi huyn Cm Thy, Công an xã, Cán b, công chc có liên quan.

z4856602346133_495d6c9103f3dd1f615eea1f296f7310.jpg

Vi mc đích phát động, trin khai thc hin hiu qu các hot động hưởng ng Ngày Pháp lut Vit Nam theo quy định ca Lut Ph biến, giáo dc pháp lut; thu hút s quan tâm, nâng cao nhn thc ca cán b, nhân dân trên địa bàn xã v ý nghĩa ca Ngày Pháp lut Vit Nam; bo đảm Ngày Pháp lut Vit Nam được t chc trên địa bàn mt cách thiết thc và hiu qu nht. Tiếp tc tăng cường s phi hp ca các ngành, các t chc, đoàn th tđến thôn để hot động công tác tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut, tr giúp pháp lý được trin khai sâu rng, đáp ng nhu cu ca người được hưởng chính sách ưu đãi ca nhà nước theo quy định ca Lut Tr giúp pháp lý.

Ni dung tuyên truyn: Tuyên truyn v phương thc, th đon ca ti phm và các bin pháp phòng nga; Lut an toàn giao thông, phòng cháy cha cháy; hu qu, tác hi ca ma túy.... Tuyên truyn các chính sách v bo him xã hi, BHYT và Bo him t nguyn;

z4856602374312_736acc70fba173e74e6066854ada9dc8.jpg

Thành phn tham gia: Bí thư chi b; Trưởng thôn; Công an viên thôn, T trưởng t ANXH; ANTT, Ban chp hành: Hi Người cao tui; Hi CCB, Hi Nông dân; Hi Ph N; Đoàn Thanh niên thôn. Toàn th c tri đại din h trong thôn Tô.

Báo cáo viên: Tuyên truyn viên PL xã:

+ Báo cáo viên BHXH huyn Cm Thy, Thanh Hóa

+ Đại din Ban công an xã Cm Bình

TUYÊN TRUYỀN PBGDPL TẠI THÔN TÔ

Đăng lúc: 07/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thc hin kế hoch s 121/KH-UBND ngày 18/10/2023 ca UBND xã Cm Bình v tuyên truyn ph biến, giáo dc pháp lut, tr giúp pháp lý lưu động ti các thôn trên địa bàn xã Cm Bình năm 2023.
z4856602345945_99290581e012d65f59210260ef22687e.jpg

Sáng ngày 07/11/2023, UBND xã t chc tuyên truyn ph biến, giáo dc, tr giúp pháp lý ti thôn Tô.

D hi nghđại din lãnh đạo Bo him xã hi huyn Cm Thy, Công an xã, Cán b, công chc có liên quan.

z4856602346133_495d6c9103f3dd1f615eea1f296f7310.jpg

Vi mc đích phát động, trin khai thc hin hiu qu các hot động hưởng ng Ngày Pháp lut Vit Nam theo quy định ca Lut Ph biến, giáo dc pháp lut; thu hút s quan tâm, nâng cao nhn thc ca cán b, nhân dân trên địa bàn xã v ý nghĩa ca Ngày Pháp lut Vit Nam; bo đảm Ngày Pháp lut Vit Nam được t chc trên địa bàn mt cách thiết thc và hiu qu nht. Tiếp tc tăng cường s phi hp ca các ngành, các t chc, đoàn th tđến thôn để hot động công tác tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut, tr giúp pháp lý được trin khai sâu rng, đáp ng nhu cu ca người được hưởng chính sách ưu đãi ca nhà nước theo quy định ca Lut Tr giúp pháp lý.

Ni dung tuyên truyn: Tuyên truyn v phương thc, th đon ca ti phm và các bin pháp phòng nga; Lut an toàn giao thông, phòng cháy cha cháy; hu qu, tác hi ca ma túy.... Tuyên truyn các chính sách v bo him xã hi, BHYT và Bo him t nguyn;

z4856602374312_736acc70fba173e74e6066854ada9dc8.jpg

Thành phn tham gia: Bí thư chi b; Trưởng thôn; Công an viên thôn, T trưởng t ANXH; ANTT, Ban chp hành: Hi Người cao tui; Hi CCB, Hi Nông dân; Hi Ph N; Đoàn Thanh niên thôn. Toàn th c tri đại din h trong thôn Tô.

Báo cáo viên: Tuyên truyn viên PL xã:

+ Báo cáo viên BHXH huyn Cm Thy, Thanh Hóa

+ Đại din Ban công an xã Cm Bình